Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRONTLETTER BV

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje of door op de Betaalknop te klikken.

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van FrontLetter en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) FrontLetter BV gevestigd in België, te (8000) Brugge, Blankenbergse Steenweg 287, wordt hierna aangeduid als “FrontLetter” of “wij”. FrontLetter levert, desgevallend op basis van een abonnement, diensten in de vorm van social media beheer van bedrijfsprofielen voor bedrijven.

(2) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierin begrepen de abonnementen en bestellingen) die FrontLetter sluit met de klanten. De klanten worden hierna tevens genoemd de: “consumenten” of “U”.

(3) Wij behouden ons het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De eventuele voorgenomen wijzigingen worden U minstens zeven (7) dagen op voorhand meegedeeld. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft U de mogelijkheid de overeenkomst, te beëindigen door een e-mail te sturen naar [email protected], of door gebruik te maken van de contactmogelijkheden van onze website of onze applicatie, met inachtname van §4 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U gebruik blijft maken van onze diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, dan zijn deze laatste, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing op de overeenkomst.

2. Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die U op eender welk ogenblik meedeelt aan FrontLetter, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en juist zijn. U mag uw wachtwoord niet aan derden meedelen: U dient het veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons schriftelijk op de hoogte stellen van een eventueel verlies of doorgave. Ieder misbruik, zoals de door derden met uw wachtwoord onrechtmatig geplaatste bestellingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen, zijn volledig ter uwer laste. FrontLetter is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart FrontLetter tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) De Partijen verbinden zich ertoe ten volle samen te werken en elkaar desgevraagd alle informatie en inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht in overeenstemming met hun wederzijdse behoeften.

Aan de hand van een contentkalender die door FrontLetter wordt opgesteld, zal FrontLetter minstens 5 dagen op voorhand aan U de nodige informatie en indien nodig, visuals opvragen. Indien U niet tijdig of helemaal geen materiaal aanlevert zal de Dienstverlener telkens uit de door de Klant voorziene database bruikbaar materiaal proberen te halen of zich beroepen op externe databases en de contentkalender last minute aanpassen in de mate van het mogelijke. Indien dit niet mogelijk is, zal FrontLetter de post moeten annuleren wegens onvoldoende materiaal. Geannuleerde posts tellen gewoon mee als een normale post in de facturatie.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms vergissingen worden gemaakt. Manifeste vergissingen in het aanbod verbinden FrontLetter niet.

(2) Als klant kunt U een maandelijks pakket bestellen door de door FrontLetter beschikbaar gestelde applicatie volledig in te vullen en te bevestigen. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk elektronisch bevestigen. Deze bevestiging impliceert niet automatisch de aanvaarding van de bestelling. FrontLetter kan de bestelling aanvaarden door een bindend bewijs van aanvaarding uit te geven of door de diensten uit te voeren. Tot dan kan FrontLetter, op elk ogenblik en zonder motivering, de bestelling weigeren. Pas na het aanvaarden van de bestelling door FrontLetter ontstaat een recht op levering van de gevraagde diensten zoals beschreven op de website www.mailinghippo.be .

(3) Ons aanbod richt zich tot bedrijven met een geldig BTW-nummer in België. De bestelde diensten zijn niet bestemd voor particulieren zonder geldig BTW-nummer. Daarom worden alleen bestellingen voor professionele doeleinden aanvaard.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging

(1) U kan uw overeenkomst van onbepaalde duur die bestaat uit een abonnement en het maandelijks leveren van social media diensten op ieder ogenblik beëindigen onder voorbehoud van wat volgt. FrontLetter maakt een contentkalender op, verzamelt relevante content en plant berichten in uiterlijk 5 dagen op voorhand van de publicering. Indien U de overeenkomst beëindigt vóór de laatste dag van het verstrijken van uw huidige periode, ontvangt U geen social media diensten meer. Uw overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende social media dienst te annuleren, dient U de overeenkomst te beëindigen vóór de laatste dag van uw huidige betaaltermijn, binnen de termijnen vastgesteld in § 7 ‘’Wanneer ons te verwittigen”.

(2) U kunt de overeenkomst beëindigen op dezelfde wijze als deze waarop die werd afgesloten, via het online portaal www.mailinghippo.be in uw online account, per post of per e-email.

5. Levering, leveringsvoorwaarden, onderbreking of opschorting van de levering

(1) De diensten vinden plaats op de sociale kanalen die U tijdens het bestelproces hebt opgegeven en gekoppeld hebt aan ons systeem. Enige wijzigingen hierin dienen ons schriftelijk te worden overgemaakt via [email protected] en behouden ons het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

(2) Indien de klant onvoldoende informatie of visuele content kan verschaffen uiterlijk 5 dagen voor het publiceren van een bericht, behoudt FrontLetter zich het recht de post te annuleren. Geannuleerde posts tellen gewoon mee als een normale post in de facturatie.

(3) Indien de diensten niet betaald zijn op het ogenblik van de vernieuwing van de maandelijkse termijn, heeft FrontLetter het recht de diensten volledig op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig voldaan werd.

(4) U kunt de diensten van FrontLetter op ieder ogenblik schorsen door deze in de wacht te zetten via www.mailinghippo.be in uw online account. De kennisgeving van de opschorting dient te gebeuren voor de laatste dag van het verstrijken van uw huidige termijn.

6. Wanneer ons te verwittigen?

Om uw abonnement te beëindigen, zoals bepaald in §4, of uw diensten te pauzeren, zoals bepaald in §5, dient U ons te verwittigen uiterlijk de laatste dag voor het verstrijken van uw huidige betaaltermijn.

Bij gebrek aan kennisgeving tegen voormeld tijdstip, zullen de diensten van uw maandelijks social media pakket reeds gestart zijn: U zult deze dus nog ontvangen en gehouden zijn deze te betalen.

7. Prijzen, betaling en opschortingsrecht in hoofde van FrontLetter

(1) De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van FrontLetter zijn onmiddellijk opeisbaar.

(3) Voor de betaling kunt U alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(4) FrontLetter is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen. Wij zullen U ten minste zeven (7) dagen op voorhand op de hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan hebt U de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar [email protected] of gebruik te maken van de contactmogelijkheden via onze website of onze applicatie, met inachtname van §5 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U blijft gebruik maken van onze diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van onze gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de overeenkomst.

(5) FrontLetter is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, en met name het leveren van social media diensten, op te schorten zolang de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid van FrontLetter

(1) FrontLetter verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot dezelfde overeenkomst.

(2) FrontLetter is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door U aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart FrontLetter tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(3) FrontLetter is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, met name stakingen, ziektes, brand, storingen bij FrontLetter of haar leveranciers. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden op wie FrontLetter een beroep doet bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(4) FrontLetter verbindt zich ertoe, middels inspanningsverbintenis, om de gegevens die de Klant aanreikt, veilig op te slaan. Hiertoe voorziet FrontLetter de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Encryptie van de computers van FrontLetter
 • Gebruik van een beveiligd netwerk
 • Logingegevens zijn opgeslagen in een geëncrypteerde kluis
 • Back-ups van gegevens worden in een cloud-dienst bewaard

(5) FrontLetter verbindt zich ertoe de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch FrontLetter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkeleresultaatsverbintenis.

(6) FrontLetter is niet aansprakelijk indien zij de nodige inspanningen deed om Schadelijke Inhoud geplaatst door derden op de Pagina’s binnen een redelijke termijn te verwijderen na kennisname ervan.

Schadelijke Inhoud: illegale, kwetsende of ongepaste inhoud die door eender wie op sociale media-pagina’s wordt geplaatst en die bijvoorbeeld het volgende inhouden:

 • De promotie en/of distributie van illegale producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, …
 • De distributie van illegale of schadelijke inhoud, zoals (kinder)pornografisch materiaal terroristische inhoud, fake news, …
 • Schendingen van de intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van rechthebbende derden.
 • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden voor illegale of schadelijke handelingen.

(7) FrontLetter is geenszins aansprakelijk in de mate de Klant zelf Schadelijke Inhoud op de Pagina’s zou plaatsen. De Klant vrijwaart FrontLetter integraal indien FrontLetter omwille hiervan door derden zou worden aangesproken.

(8) FrontLetter is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is FrontLetter niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, reputatieschade, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

(9) Voor zover FrontLetter bij de uitvoering van de Diensten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan FrontLetter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

9. Betalingswijzen en automatische invordering

(1) De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website.

(2) De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze.

(3) U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door U gekozen betalingsmiddel correct en actueel is.

(4) U verleent aan Mollie (handelend voor rekening van FrontLetter BV) een Direct Debit mandaat op uw bankrekening.

(5) Indien U kiest voor kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van uw kredietkaartrekening afgehaald.

(6) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(7) Mocht U het afhalen via Direct Debit of via kredietkaart betwisten, kunt U zich hiertegen verzetten volgens de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw bank binnen acht (8) weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

(8) Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien wij een betaling niet kunnen uitvoeren via het door U gekozen betalingsmiddel, zal FrontLetter U hiervan via e-mail op de hoogte stellen en opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door U gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen.

10. Vermoeden van fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om de rekeningen te onderzoeken waarvoor wij geldige redenen hebben om te verdenken dat er sprake is van niet-conforme of frauduleuze praktijken.

(2) Wij behouden ons het recht voor om uw diensten stop te zetten en/of uw account af te sluiten ingevolge dergelijk onderzoek.

11. Geleverde diensten door FrontLetter

In het kader van deze overeenkomst geeft U toestememing aan FrontLetter om de hieronder aangeduide diensten te leveren (hierna: “Diensten):

 1. Het verlenen van algemeen advies aan de Klant inzake digital marketing en sociale mediastrategie.
 2. Het creëren van een of meerdere pagina’s op sociale media-platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter, enz. waarop de Klant haar activiteiten wenst te promoten (hierna: “Pagina’s”).
 3. Het creëren en uploaden van afbeeldingen, video’s en andere audiovisuele elementen op de Pagina’s.
 4. Het op regelmatige basis posten van nieuwsupdates of verhalen op de Pagina’s.
 5. Het in dialoog treden met de gebruikers van de sociale media-platformen die zich tot de Pagina’s van de Klant richten, alsook het antwoorden op hun eventuele vragen en meer in het algemeen de communicatie met deze gebruikers van de Pagina’s te onderhouden.
 6. Het beheren van de commentaren op de Pagina’s van de Klant, waaronder het filteren van spamberichten en commentaren die illegale, kwetsende of ongepaste inhoud bevatten, binnen een redelijke termijn na kennisname ervan.
 7. Nazicht van eventuele recensies die geplaatst worden door bezoekers van de Pagina’s en het rapporteren hiervan aan de Klant.
 8. Het bijhouden van de paginastatistieken van de Pagina’s en het op regelmatige basis aanleveren van statistische rapporten aan de Klant.
 9. Het ontwikkelen en verspreiden van gerichte advertenties aan bezoekers van de Pagina’s in overeenstemming met de geldende regels inzake privacy en gegevensbescherming.
 10. Het lanceren van betalende campagnes via de Pagina’s.

Indien de Klant opteert voor een of meerdere Diensten 4 t.e.m. 10, geeft de Klant aan FrontLetter de integrale toegang tot de Pagina’s .

De Klant ontvangt de diensten van FrontLetter in het kader van social media management:

 • Eenmalige optimalisatie van bedrijfsprofielen bij aanvang van het lidmaatschap
 • Maandelijkse contentkalender die dient als ondersteuning voor FrontLetter om zijn diensten naar behoren uit te voeren
 • Door de klant aantal bestelde posts per maand of per week zoals besteld in de applicatie www.mailinghippo.be
 • Door de klant specifiek doorgegeven sociale kanalen zoals besteld in de applicatie www.mailinghippo.be
 • Maandelijkse samenvatting van de activiteit in de vorm van een evalutierapport

Extra’s die buiten deze Opdracht vallen, zullen worden uitgevoerd aan een tarief van 65 euro/uur.

Voorbeelden van extra’s:

 • Fotografie van producten en/of diensten
 • Complex design van visueel materiaal (basisaanpassingen zoals bijsnijden van afbeeldingen aan de door de klant aangeleverde foto's en video's zijn inbegrepen in de maandelijkse fee)
 • Algemeen IT support en vragen over gebruik van social media, social media websites en social media applicaties
 • Wijzigingen die binnen de 48u dienen te worden uitgevoerd aan profielen, berichten of andere.

12. Intellectuele eigendom

Het gebruiksrecht op door FrontLetter geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, software, gegevens, enz. vangt – niettegenstaande de feitelijke levering – slechts aan indien de Klant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst in uitvoering waarvan de zaken werden geleverd, werden nagekomen, inzonderheid:

 • de volledige betaling van de voor de levering overeengekomen vergoedingen en prijzen overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden
 • de volledige betaling van eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Klant van de Overeenkomst

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, presentaties, werkwijzen, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele dienstprestaties van FrontLetter blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde de eigendom van FrontLetter en er zal enkel een niet-exclusief gebruiksrecht worden verleend aan de Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. De Klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden en ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van FrontLetter. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van FrontLetter. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zich tot geheimhouding van de voormelde items. Software of andere zaken die eigendom zijn van derden blijven uitsluitend eigendom van deze derden en het gebruiksrecht van deze zaken wordt beperkt tot de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomsten m.b.t. deze zaken.

Klanten die aan FrontLetter informatie, bestanden, gegeven, teksten, enz. verschaffen in het kader van de levering van de Diensten geven aan FrontLetter het niet-exclusieve recht om deze zaken te reproduceren, af te drukken, aan het publiek mee te delen voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.m. promotie van activiteiten van FrontLetter), zonder dat dit in hoofde van de betrokken Klant recht geeft op enige vergoeding.

Bovendien garandeert de Klant dat alle informatie, bestanden, gegevens, teksten e.a. die zij aanlevert, in regel zijn met de diverse wettelijke bepalingen, zoals onder meer het auteursrecht, de overige intellectuele eigendomsrechten, de regelen inzake privacy en gegevensbescherming, enz.

13. Privacy

(1) Klanten aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens en deze van hun werknemers, agenten, tussenpersonen, bestuurders, enz. door FrontLetter worden geregistreerd en verwerkt, verwerking die aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van FrontLetter, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De geregistreerde en verwerkte gegevens (hierna “de Gegevens”) betreffen onder meer: IP-adressen, gegevens die door de Klant ter beschikking wordt gesteld van FrontLetter, de identiteit en andere persoonlijke gegevens, alle voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meegedeelde informatie, gegevens met betrekking tot bankrekeningen en gegevens met betrekking tot het gebruik van software.

FrontLetter verwerkt tevens (als verwerker) van de Klant (als verwerkingsverantwoordelijke), in het kader van de Diensten, Gegevens van derden, zoals van bezoekers van de Pagina’s of deelnemers van betalende campagnes. Verwerking van Gegevens van Derden gebeurt op contractuele basis tussen FrontLetter en de Klant. Ook deze verwerking kan aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van FrontLetter, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Meer bepaald worden Gegevens van derden in het kader van social media management, verwerkt door Sendible.

De Gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (1) om Klanten gemakkelijk toegang te bieden tot en gebruik te maken van alle functionaliteiten van geleverde zaken (o.m. software), (2) het beheer van de relatie met de Klant en derden, (3) ten behoeve van marktonderzoek en het opmaken van statistieken, (4) voor direct marketing voor andere diensten aangeboden door FrontLetter of derden waarmee FrontLetter een contractuele of andere verhouding mee heeft en meer in het algemeen (5) om FrontLetter toe te laten met de Klant te communiceren en haar op de hoogte te houden van elke andere door FrontLetter opgestarte operatie.

De verwerking van de Gegevens voor het doeleind van direct marketing voor andere diensten aangeboden door FrontLetter of derden waarmee FrontLetter een contractuele of andere verhouding mee heeft, gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Frontletter.

FrontLetter treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Gegevens. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Klanten en Derden wiens Gegevens worden verwerkt door FrontLetter, hebben de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van de Gegevens
 • Het recht op verbetering van de Gegevens indien zij onjuist of onvolledig zouden zijn
 • Het recht om zich zonder kosten en op eenvoudig verzoek (door het versturen van een email) te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens met het oog op direct marketing of de verzending van commerciële berichten of reclame via de post, e-mail of telefoon
 • Het recht op de schrapping of de verwijdering van de Gegevens wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan

De Klanten en derden kunnen hun rechten uitoefenen door FrontLetter te contacteren per e-mail op het adres [email protected]. Bij dergelijk verzoek dient de Klant steeds een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart te voegen. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

(2) Het cookiebeleid omhelst de informatie inzake de cookies en soorten cookies, die in voorkomend geval persoonsgegevens bevatten, die door FrontLetter of derden gebruikt worden bij het gebruik van de Pagina’s. Elke Klant en gebruiker van de website wordt verondersteld dit cookiebeleid te hebben aanvaard. In de mate dat de cookies persoonsgegevens bevatten, kunnen deze gegevens zoals hiervoor aangegeven worden geraadpleegd en rechtgezet. De Klant of gebruiker kan ook, volgens de modaliteiten van het cookiebeleid, de cookies verwijderen, en in voorkomend geval, bepaalde cookies weigeren, in welk geval misschien niet meer alle functionaliteiten van de website kunnen worden gewaarborgd.

14. Vertrouwelijkheid

Alle informatie, bestanden en andere zaken die in uitvoering van een Overeenkomst worden uitgewisseld tussen FrontLetter en de Klant zijn vertrouwelijk en kunnen door de beide partijen, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst, enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten.

15. Algemene bepalingen

De Klant heeft niet het recht om enige rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Overeenkomst zelf over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van FrontLetter.

De nietigheid van om het even welke bepaling van de Algemene Voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Algemene Voorwaarden van FrontLetter zijn in al haar modaliteiten noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de beide Partijen te beschermen. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, nietig, of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren.

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden tot gevolg.

De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Beide Partijen doen afstand van enig recht om, ware het in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, deze Overeenkomst te laten nietig te verklaren, ze te ontbinden of op te schorten, met inbegrip van beroep op het algemene verbintenissenrecht.

Deze Algemene Voorwaarden (samen met de Bijzondere voorwaarden waarnaar zij verwijst en die er deel van uitmaken) geeft het akkoord tussen Partijen wat betreft het voorwerp van de Overeenkomst volledig en uitsluitend weer en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen Partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp op.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle Overeenkomsten met FrontLetter is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van FrontLetter.

17. Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij FrontLetter hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. U kan hierover steeds contact opnemen via [email protected].

FrontLetter BV. - januari 2020

Advies nodig?

Advies nodig?

Geen idee hoe vaak je een nieuwsbrief moet versturen voor jouw bedrijf?
Of je twijfelt nog in welke taal je ze best schrijft?
Onze mailing hippo’s overlopen alles samen met jou en geven je het juiste advies!